Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

ROLUL
ŞI ATRIBUŢIILE
CAMEREI
DE COMERŢ


Organizare:

Camera de Comert si Industrie Iasi este înfiintată din initiativa comerciantilor, a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului prin care a fost recunoscută si este continuatoarea de drept a Camerei de Comert si Industrie desfiintată prin Decretul nr. 74/1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al RPR din 25 februarie 1949.

Camera de Comert si Industrie Iasi este o organizatie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra si sustine interesele membrilor săi si ale comunitătii de afaceri în raport cu autoritătile publice si cu organismele din tară si din străinătate.

Camera de Comert si Industrie Iasi este membru de drept al Camerei de Comert si Industrie a României si face parte din Sistemul Camerelor de Comert din România.

Activitatea de organizare si functionare a Camerei de Comert si Industrie Iasi este reglementată de prevederile Statutului Camerei, în conformitate cu prevederile statutului-cadru al Camerelor de Comert judetene aprobat în Adunarea Generală a Camerei de Comert si Industrie a României din data de 27.12.2007, precum si cu prevederile Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comert din România, cu modificările si completările ulterioare.

Atributii generale:

1. reprezintă si apără interesele comunitătii de afaceri în raport cu autoritătile române si cu organizatii similare din străinătate;
2. încheie protocoale cu autoritătile administratiei publice judetene si locale, precum si cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiintată si a realizării actiunilor pe care le initiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
3. sprijină autoritătile administratiei publice judetene si locale, precum si structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
4. sprijină membrii săi în relatia economică cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din străinătate, similare Camerei;
5. prezintă institutiilor abilitate, la cerere sau din proprie initiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
6. participă la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate înfiintate pe lângă autoritătile /organismele publice judetene si locale, precum si pe lângă structurile regionale, si informează membrii;
7. colaborează cu institutiile statului, cu parteneri din domeniul public si/sau privat din tară si străinătate în vederea îndeplinirii atributiilor sale;
8. elaborează studii privind evolutia economică a regiunii / judetului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alti parteneri din domeniul public si/sau privat;
9. pune la dispozitia Guvernului si autoritătilor publice, din initiativă proprie sau la cererea acestora, informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
10. elaborează anual un raport privind starea economiei judetene;
11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
12. realizează si administrează infrastructura de afaceri de interes judetean: parcuri industriale stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, burse de mărfuri si valori, case de licitatii;
13. sprijină si desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare, în interesul comunitătii de afaceri;
14. organizează târguri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic în tară si în străinătate si sprijină participarea comerciantilor la târguri si expozitii în străinătate;
15. desfăsoară activităti de informare si documentare în interesul membrilor săi si al economiei judetene;
16. organizează, singure sau în colaborare cu alte institutii, în conditiile legii, institutii de învătământ preuniversitar, ca: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
17. organizează cursuri de formare profesională (initiere, calificare, specializare, perfectionare);
18. desfăsoară activităti de asistentă si consultantă pentru comercianti după cum
urmează:
• îndrumarea prealabilă privind formalitătile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
• obtinerea rezervării denumirii firmei;
• pregătirea documentatiei în vederea înregistrării în registrul comertului;
• tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
• proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;
• redactarea declaratiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuternicitilor sucursalelor si a cenzorilor că îndeplinesc conditiile prevăzute de lege;
• redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului;
• obtinerea datei certe pentru documentatia supusă înregistrării;
• prestarea de servicii de consultantă în vederea obtinerii avizelor / autorizatiilor de functionare;
• obtinerea avizelor/autorizatiilor de functionare;
• depunerea bilantului contabil al comerciantilor la registrul comertului;
• depunerea cererii de înregistrare si a documentelor însotitoare la registrul comertului;
19. organizează activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu si de conventiile internationale la care România este parte;
20. tine si valorifică, în interesul îmbunătătirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
21. tine evidenta proprie a situatiei firmelor comerciale si a emblemelor comerciale la nivel judetean;
22. tine registrul judetean al administratorilor comerciantilor;
23. realizează baze de date cuprinzând toate informatiile utile comerciantilor în exercitarea activitătii lor, desfăsoară activităti de informare, documentare si consultantă în afaceri;
24. participă cu informatiile proprii la formarea si actualizarea sistemului national de informatii de afaceri;
25. eliberează certificate de origine pentru mărfurile românesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale, firmele înscrise, adnotările si modificările în situatia juridică a firmelor, precum si certificate ce atestă existenta unor incidente comerciale;
26. sprijină comerciantii în vederea implementării sistemelor de management si a altor reglementări privind buna functionare a activitătii acestora;
27. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale si industriale aleUniunii Europene;
28. avizează modelele de formulare de facturi, procurile si alte documente pentru comertul international;
29. avizează existenta cazurilor de fortă majoră si influenta acestora asupra executării obligatiilor comerciantilor;
30. organizează Topul Judetean al firmelor si alte evenimente promotionale de anvergură judeteană si regională;
31. publică Buletinul Oficial al Camerei si alte publicatii de informare si reclamă comercială;
32. dezvoltă cu parteneri din domeniul public si/sau privat servicii în interesul membrilor;
33. înfiintează singură sau cu parteneri din domeniul public si/sau privat entităti cu sau fără personalitate juridică în vederea obtinerii de venituri pentru îndeplinirea atributiilor sale;
34. îndeplineste si alte atributii conferite de legislatia în vigoare si/sau reglementări speciale.

Membrie:

Conform dispozitiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comert din România, cu modificările si completările ulterioare, membria este voluntară si poate fi dobandită la cerere, în baza prevederilor Statutului Camerei. Pentru mai multe detalii privind dobândirea calitătii de membru, drepturile si avantajele conferite de aceasta, vă rugăm să consultati sectiunea Membri.

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook