Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

CENTRUL DE MEDIERE


În baza articolului 4 lit. i din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ din România, a art. 6 pct. 19 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi si a art. 22 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, respectând Codul de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi şi normele europene referitoare la mediere, la data de 17.03.2012, prin Hotărârea nr. 243, Consiliul de Mediere a autorizat înfiinţarea Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, înscris şi în Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii.

Activitatea Centrului de Mediere este organizată şi se desfăşoară la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, din mun. Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, jud. Iaşi, punând la dispoziţie o modalitate alternativă de rezolvare amiabila a diferendelor ivite în relaţiile de afaceri, interne sau internaţionale, dar şi a conflictelor civile şi comerciale, prin procedura medierii, cu respectarea Directivei (IP/08/628) privind medierea în dreptul civil şi dreptul comercial, adoptată de Parlamentul European în anul 2008, a Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi.

Activitatea de mediere a Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi se realizează de către mediatori autorizaţi de Consiliul de Mediere, în conformitate cu reglementările Consiliului de Mediere.

De ce să alegi medierea?

Definirea problemei, dezvoltarea opţiunilor
şi atingerea unor soluţii
acceptate de toate părţile implicate

Medierea poate funcţiona nu doar ca rezolvare a unei dispute, dar şi ca mod de prevenire a acesteia.

Procesul de mediere poate fi utilizat şi ca avantaj în negocierea contractelor, prin identificarea intereselor ambelor părţi şi promovarea unei comunicări eficiente între acestea.

Medierea, într-un cadru mai larg, poate însemna prevenirea conflictelor sau dezvoltarea mecanismelor de adresare a acestora, după cum apar.

În domeniul rezolvării legale a controverselor, medierea oferă metode informale de soluţionare a problemelor, unde o terţă persoană, mediatorul, încearcă să ajute părţile sa ajungă la o înţelegere.

Deşi medierea nu are standarde legale, părţile se pot angaja în scris ca vor respecta înţelegerile efectuate.

Simplitatea şi claritatea
cu care este realizată medierea

Este de preferat să se ajungă la un consens între persoanele implicate şi sa nu se ajungă la impunerea unei soluţii de către un judecător, care nu poate cunoaşte problemele în profunzimea lor.

Medierea oferă posibilitatea de a rezolva împreună cu toate părţile implicate problemele apărute şi de a preveni apariţia altora.

Satisfacţie

În timpul medierii, părţile deţin controlul. Ele aleg aceasta procedură şi tot ele adoptă deciziile. Soluţiile aparţin persoanelor care vor suporta şi consecinţele.

Mediatorul nu îşi impune propriile păreri sau soluţii ci doar facilitează comunicarea şi ajută părţile ca ele să găsească soluţia acceptabilă.

Independenţă

Părţile vin la mediere doar dacă doresc acest lucru şi pot renunţa la mediere în orice moment.

Confidenţialitate şi discreţie

Economie de timp şi resurse

 

Pot face obiectul medierii, conform art. 2 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, orice drepturi asupra cărora părţile pot dispune prin convenţie sau în orice mod permis de lege.

În consecinţă, medierea se aplică în toate cazurile în care părţile pot negocia rezolvarea problemelor care fac obiectul disputei:
- în orice litigiu de natură civilă;
- în orice litigiu de natură comercială;
- în litigiile de familie: neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neîntelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, respectiv în legătură cu divorţul şi cererile accesorii acestuia;
- în litigiile având ca obiect conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor: în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.
- în materia conflictelor de drepturi în domeniul litigiilor de muncă;
- în materie penală: numai în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că raspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

Coordonator Centru:
Adina Sardare, tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: adina.sardare@cciasi.ro

 
Apelează la mediere!
Go to mediation!
JUST/2011-2012/JCIV/AG/3373


Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi derulează, în calitate de partener, proiectul „Apelează la Mediere!” („Go to Mediation!”, JUST/2011-2012/JCIV/AG/3373), proiect cofinanţat de Uniunea Europeană şi implementat de către un consorţiu format din Camere de Comerţ şi Centre de Mediere din nouă ţări europene (Belgia, Cipru, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, România şi Spania).

Proiectul se axează pe promovarea medierii ca procedură alternativă de rezolvare amiabilă a disputelor civile şi comerciale, contribuind prin aceasta la îmbunătăţirea accesului la justiţie a companiilor. De asemenea, proiectul îşi propune îmbunătăţirea contactelor şi schimbului de informaţii în reţeaua practicienilor în mediere.

Mijloace de atingere a obiectivelor proiectului:
- campanie de creştere a conştientizării privind medierea disputelor (seminarii, interviuri şi articole de presă);
- crearea unui call-center european pentru disputele comerciale transfrontaliere;
- îmbunătăţirea coeziunii dintre practicienii în mediere europeni, prin abordarea unor aspecte precum: schimb de bune practici, standarde de calitate, recunoaştere reciprocă;
- informaţii de calitate, statistici şi comunicare cu factorii decidenţi în domeniul medierii.

Partenerii proiectului:
- Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres) - lider de parteneriat
- Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Barcelona
- Handelskammer Hamburg Service GmbH
- Centrul de Mediere şi Arbitraj Paris
- Uniunea Camerelor de Comerţ, Industrie, Artizanat şi Agricultură din Italia
- Camera de Comerţ şi Industrie Bruxelles
- Camera Economică a Croaţiei
- Camera de Comerţ şi Industrie a Ciprului
- Universitas Mercatorum, Italia
- Camera de Comerţ şi Industrie a Letoniei
- Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Perioada de implementare: 01.01.2013 – 31.12.2014 (în România, din 05 iunie 2013)

Aderarea la consorţiul proiectului este un demers al Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi. Centrul de Mediere este autorizat de către Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 243/2012 şi este înscris în Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii, respectând Codul de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi şi normele europene referitoare la mediere.

www.gotomediation.eu

 
Document de poziţie al Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi
faţă de procdedura medierii - versiune PDF
 


 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook